Poslanie

Cieľom spolku je podpora odborných, vedeckých a občianskych aktivít členov spolku ako aj podpora rozvoja Neurologickej kliniky JLF UK a UNM a to najmä:

  • organizovanie odborných podujatí, sympózií a odborných konferencií, vrátane poradenskej a konzultačnej činnosti,
  • organizovanie spoločenských podujatí pre členov a nečlenov spolku
  • vydávanie a tlač odborných publikácií
  • podpora vzdelávacích aktivít a odborného štúdia členov spolku
  • podpora vedeckých aktivít a ich prezentácie pre členov a nečlenov spolku v Slovenskej republike a v zahraničí
  • vytváranie ekonomických podmienok a získavanie finančných a materiálnych prostriedkov od fyzických a právnických osôb za účelom podpory a zabezpečenia činnosti spolku
  • pomoc a podpora pri zvyšovaní úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti na Neurologickej klinike JLF UK a UNM